четвъртък, 14 август 2014 г.

Колоиди за здраве

Според определението – Колоид е дисперсна система, където отделни частици от някакво вещество, което може да бъде в твърда, течна или газообразна форма, наречени дисперсна фаза, са диспергирани в друго вещество – дисперсна среда, което също може да бъде в твърда, течна или газообразна форма. Думата “колоид” означава “лепило” на гръцки и за пръв път е използвана от шотландския химик Томас Грахам, който с право се счита за основател на съвременната “колоидна химия”. Колоидни форми са лепила, аерозоли, промишлен пушек, сирене, яйчен белтък и т.н. Много от тъканите в човешкия организъм също имат колоидна структура – кръв, лимфа, кости. В продуктите на “AD Medicine” дисперсната фаза са екстракти от лечебни растения, витамини, минерали и други биологично активни вещества, които са разпръснати във водна среда. Някои от тези частици са в твърда форма (прахообразни екстракти), други в течна. Дисперсната среда е специално обработена вода. Известно, че течните форми по принцип се усвояват по-добре от таблетарните. Но колоидните разтвори освен това притежават качества, които обуславят техните предимства в сравнение с други разтвори. Съществуват 3 групи дисперсни разтвори: грубо-дисперсни (суспензии или емулсии), с размер на отделните частици над 100 nm; колоидните, с размер на частиците от 1 до 100 nm и истинските или молекулните разтвори (размери под 1 nm). Грубо-дисперсните разтвори са изключително неустойчиви, освен това размерът на частиците е прекалено голям, което затруднява тяхната абсорбция. В молекулните разтвори частиците са малки, такива разтвори са най-устойчиви, но възниква един друг проблем, а именно, отделните компоненти могат да влизат във взаимодействия помежду си. При наличието на много ингредиенти това крие риска от нежелани взаимодействия, включително и от взаимна неутрализация на активните съставки. Затова молекулните разтвори обикновено не съдържат повече от 3-4 компонента. Колоидните разтвори са “златната среда”. Не случайно колоидите са така разпространени в живите организми. Размерът на частиците (1 до 100 nm) позволява лесна абсорбция. Отделните частици в колоидния разтвор отразяват светлина – явлението известно като ефекта на Тиндъл. За пръв път е описано от британския физик Джон Тиндъл. Причината за този ефект е голяма повърхностна площ на отделните частици, което създава сили на повърхностно напрежение, фактор, на свой ред улесняващ абсорбцията. Колоидните частици не могат да се виждат с обикновения микроскоп, само с електронния. Ако ги погледнем с електронния микроскоп те изглеждат като малки светлинни точици, които непрекъснато се намират в Брaуново движение. Това помага запазването им в разтвор. Частиците в колоидния разтвор селективно абсорбират йони и придобиват електрически заряд. Всички частици в един колоиден разтвор притежават еднакъв електрически заряд, което ги предпазва от смесването и коагулацията. Това осигурява възможността в един продукт да присъствуват много ингредиенти. Фактически всеки един ингредиент съществува независимо от други, като моносъставка. Уникалността на “Advanced Liquid Technology” съзададена и патентована от AD Medicine позволява смесване в колоден разтвор не само на минерали, но и екстракти от лечебни растения, витамини и нутриенти. Готовите продукти на AD Medicine се обработват с електормагнитно поле с цел повишаване устойчивостта на разтвора и зареждане на колоидните частици с допълнителна кинетична енергия, като по този начин се увеличава тяхата биоактивност. Тази уникална технология е създадена от д-р Крон и се нарича “Vivid Kintic Life“. Така използването на колоидните системи позволява да бъдат постигнати две предимства: висока (до 98%) степен на абсорбция и усвояемост и възможността за съчетаване на много ингредиенти в един продукт. След научната и експерименталната работа по създаването на колоидните формули имаше дълъг процес на търсенето на подходящ производител. Производството на колоидните системи е изключително сложен технологически процес, протичащ в няколко фази и изключително малко производители могат да усвоят тази технология и да осигурят спазването на всички стандарти. Такъв производител е бил намерен в Лос Анджелес (Калифорния). Производството работи в съответствие с сGMP (current Good Manufacturing Practice) стандарт. Всички ингредиенти са стандартизирани и придружени със съответните сертификати. При производство на растителните екстракти се използва метода на криогенна вакуумна екстракция, която позволява максимално запазване на активните съставки. По време на производството задължително се осъществява текущ контрол /включително и микробиологичен/, а готовите продукти минават аналитичен контрол в независима лаборатория, като се използват методите на течна и газова хроматография, атомна абсорбция и плазмена индукция. По този начин AD Medicine предлага продукти с изключително високо и гарантирано качество, съчетавайки хилядолетния опит на човечеството в областта на фитотерапията с възможностите на най-модерните технологии

сряда, 13 август 2014 г.

Real job online - best paid surveys

There is real work on the Internet! If the United States is the land of unlimited opportunities, the Internet is a place with endless suggestions for easy and lucrative work at the computer. Under conditions of unemployment, low-paid jobs and constantly increasing costs is hardly a person unaware of the thousands of proposals for an easy profit. And I began: endless registration in more and more sites, mindless reading promotional letters, dull browsing and whatnot - for hours and days in front of the screen, and the result is usually no or limited to a few dollars, that nothing you can do. At least this is my personal experience.   Yet it proved not quite useless. Because somewhere in the infinite registrations here and there I came across the website of a company that really gives you a job and pays for it.   It's about Brand Institute - a great American company dealing with branding - the creation and branding in all areas of consumer industry - cosmetics, pharmaceuticals, food, household goods, electronics, sports and more. For successful establishment of various new products the company carries out market research by consulting a large number of people. They represent different volume online questionnaires on a product. Participant in this study could be anyone who registers on their site. For each questionnaire after completion of the study company paid via PayPal or check 5 to $ 30 - usually 15. If you are a doctor, pharmacist, nurse or other health care professional, you can participate in more and better paid surveys on safety in prescribing and use of different drugs. If you have any occupation, no occupation or you are a student or unemployed you will receive,, studies on various food products, cosmetics, home appliances, electronics and more. It is imperative to speak English at least at the elementary level to understand the questions and answer meaningful. Recently have the opportunity to work with German, Italian, Spanish, French and even Japanese. A questionnaire was completed for about 30 minutes.   My Stats: I checked the website of the company on 13.04.2009, the first call I received on 17.04.2009 and the first payment - 19.05.2009 Since then I have completed hundreds of questionnaires and all I paid. If you want to and you're part of the team, please register here - registration is free: https://www.brandinstitute.com/memberservices/register.asp?refid=694974
I wish all the success!

вторник, 31 декември 2013 г.

Има и истинска работа в Интернет!

Ако САЩ е страната на неограничените възможности, то Интернет е мястото с неизчерпаемите предложения за лека и доходна работа пред компютъра. При нашите условия на безработица, нископлатена работа и непрекъснато нарастващи разходи  едва ли има човек, неизкушен от хилядите предложения за лесна печалба. И се започва: безкрайна регистрация във все повече и повече  сайтове, безсмислено четене на рекламни писма, затъпяващо  сърфиране и какво ли още не - с часове и дни пред екрана, а резултатът обикновено е никакъв или се свежда до няколко долара, с които нищо не можеш да направиш. Поне такъв е моят личен опит. 
 И въпреки това той се оказа не съвсем безполезен. Защото някъде сред безкрайните регистрации тук и там съм попаднал на сайт на компания, която наистина ти дава задача и плаща за нея. 
 
Става дума за  Brand Institute - голяма американска компания, занимаваща се с брандиране - създаване и налагане на търговска марка във всички сфери на потребителската индустрия - козметика, фармацевтика, храни, стоки за бита, електроника, спорт и др. За успешното налагане на различни нови продукти компанията провежда маркетингови проучвания чрез допитване до голям брой хора. Те представляват различни по обем онлайн въпросници относно даден продукт. Участник в такова проучване може да стане всеки, който се регистрира на сайта им. За всеки попълнен въпросник след приключване на проучването компанията заплаща чрез PayPal или чек от 5 до 30 $ - най-често 15. Ако сте лекар,фармацевтмедицинска сестра или друг медицински специалист, имате възможност да участвате в повече и по-добре платени проучвания относно безопасност при предписване и използване на различни лекарства. Ако сте с друга професия, нямате професия или сте студент или безработен,, ще получавате проучвания относно различни хранителни продукти, козметика, битова техника, електроника и др.  Задължително е да владеете английски език поне на елементарно ниво, за да разбирате въпросите и да отговаряте смислено. Отскоро има възможност да се работи и с немски,италианскииспанскифренски и дори японски език. Един въпросник се попълва за около 30 минути.
 Моята статистика: регистриран съм в сайта на компанията на 13.04.2009 г., първата си покана получих на 17.04.2009 г., а първото плащане - на 19.05.2009 г. Оттогава съм попълнил стотици   въпросника  и за всички ми е платено. 
Ако желаете и Вие да сте част от отбора, моля, регистрирайте се тук - регистрацията е безплатна:


https://www.brandinstitute.com/memberservices/register.asp?refid=694974


На всички желая успех!

Имате сайт и желаете повече посещения за него? Това е което търсите.